Regulamin Sklepu

§1
INFORMACJE OGÓLNE


Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Modern Baby, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy The Modern Baby – Anna Emanowicz, ul. Człuchowska 39A, 60-434 Poznań, NIP: 7962718968.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail hello@modernbaby.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów


§2
DEFINICJE


Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:
1. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa online dostępna pod adresem: www.minibebe.pl, na której dostępne są Produkty oferowane przez Sprzedawcę. W dalszej części Regulaminu minibebe.pl będzie nazywany również „sklepem” lub „serwisem”.
2. Sprzedawca – The Modern Baby – Anna Emanowicz, ul. Człuchowska 39A, 60-434 Poznań, NIP: 7962718968 (dalej „Sklep”), adres poczty elektronicznej: hello@modernbaby.pl, nr telefonu: 733 234 326.
3. Adres reklamacyjny:
The Modern Baby
ul. Człuchowska 39A
60-434 Poznań
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) zawierana na odległość, zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
6. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem DOSTAWA I PŁATNOŚCI dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem DOSTAWA I PŁATNOŚCI
8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa
9. Konto klienta – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może nieodpłatnie założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
10. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
12. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientowi dokonywanie zakupów w serwisie, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Klienta ani dla Sprzedawcy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Klient ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
13. Miejsce wydania rzeczy – miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty. Informacje na temat dostępnych Punktów Odbioru znajdują się w formularzu Zamówienia, niniejszym Regulaminie Serwisu oraz na podstronie z informacjami na temat dostawy Produktów dostępnej pod adresem DOSTAWA I PŁATNOŚCI .
14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, wymieniona pod adresem DOSTAWA I PŁATNOŚCI. Operatorem kart płatniczych są  PRZELEWY 24. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
16. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą konkretnej ceny.
17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
18. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Klienta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Klientów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientach.
19. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
20. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
 • e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


21. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
22. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne, by móc prawidłowo korzystać ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Są to:

 • a) dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci internetowej;
 • b) dostęp do poczty elektronicznej;
 • c) przeglądarka internetowa Internet Explorer (min. wersja 11), Google Chrome (min. wersja 80), Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.);
 • d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu Plików Cookies.

23. Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, dzięki której za zgodą Klienta, Sprzedawca ma możliwość przesyłania cyklicznych informacji na temat Produktów, Promocji, samego Sklepu Internetowego, a także innych informacji handlowych.


§3
WARUNKI OGÓLNE


1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia usług i dostarczania rzeczy wolnych od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Regulamin promocji będzie stanowił inaczej.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
7. Założenie Konta Klienta jest całkowicie dobrowolne, bezpłatne i zależne od woli Kupującego.
8. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta Klienta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
9. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
8. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie elektroniczną usługę cyklicznego otrzymywania Newslettera.
9. Klient, chcąc otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie swojego aktywnego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera przez Sprzedawcę zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta podczas zapisu adres e-mail. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się pod adresem www.minibebe.pl
10. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie dostarczania przez Sprzedawcę Newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając swoje żądanie z zawartymi w nim informacjami o adresie e-mail podanym w formularzu pod adres e-mail hello@modernbaby.pl, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze wysyłanym na adres e-mail Klienta lub pisemnie na adres The Modern Baby – Anna Emanowicz, ul. Człuchowska 39A, 60-434 Poznań.
11. Klient zobowiązany jest do:

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientach oraz dla Sprzedającego,
 • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

§4
ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (za wyjątkiem ewentualnych wyłączeń Sklepu Internetowego na czas awarii lub prowadzenia prac technicznych), jednak będą one przyjmowane do realizacji w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.
2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • a) dodanie do koszyka produktu;
 • b) wybór rodzaju dostawy;
 • c) wybór rodzaju płatności;
 • d) wybór miejsca wydania rzeczy;
 • e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży jest zagwarantowane każdemu Klientowi dzięki:

 • a) udostępnieniu Regulaminu Serwisu w Sklepie Internetowym przez cały czas jego działania pod adresem REGULAMIN
 • b) przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia;
 • c) dostarczeniu specyfikacji Zamówienia i dowodu zakupu.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej między Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

§5
DOSTAWA


1. Sprzedawca oferuje następujące możliwości dostawy Zamówienia do Klienta:

 • a) przesyłka kurierska;
 • b) dostawa do Punktów Odbioru.

2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu Zamówienia przez Klienta jest możliwa tylko w przypadku, jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane przez Sprzedawcę. Klient powinien o takim fakcie poinformować niezwłocznie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo na adres: kontakt@minibebe.pl.
3. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w formularzu Zamówienia oraz w zakładce dotyczącej kosztu dostawy produktów dostępnej pod adresem DOSTAWA I PŁATNOŚCI oraz w zakładce każdego produktu.
4. W przypadku, kiedy Klient wybierze opcję dostarczenia Zamówienia do Punktu Odbioru, w razie niedokonania odbioru Zamówienia, Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczoną zapłatę w taki sposób, w jaki otrzymał ją od Klienta.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient Zobowiązany jest do odebrania przesyłki i dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
6. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, z wyłączeniem przypadków kiedy Sprzedawca uruchomi Promocję na dostawę.
7. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Maksymalny czas dostawy Produktu to 7 dni roboczych.
8. Czas dostarczenia Zamówienia przez danego przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i związany z Regulaminem danego przewoźnika.

§6
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klientowi na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne typu rollery do twarzy, szczotki do włosów i ciała oraz środki higieny nie podlegają zwrotom / wymianom.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty z dołączonym dowodem zakupu na adres The Modern Baby – Anna Emanowicz, ul. Człuchowska 39A, 60-434 Poznań.
14. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§7

REKLAMACJE


1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę W Sklepie Internetowym są wyłącznie nowe i oryginalne. W przypadku Produktów zakupionych od dnia 01.01.2023 r. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku Produktów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę Towaru, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Klientowi Produktu. Klient do złożenia reklamacji powinien skorzystać z formularza reklamacji, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

2. Reklamację Klient może złożyć w następujący sposób:

 •  a) odesłać reklamowany Towar z pisemnym opisem wady – Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, 
 • b) reklamację Klient może przesłać listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: The Modern Baby – Anna Emanowicz, ul. Człuchowska 39A, 60-434 Poznań.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
4. W przypadku Produktów zakupionych od dnia 01.01.2023 r., składając reklamację Klient jest uprawniony w szczególności do:

 • a) żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową poprzez jego wymianę lub naprawę. Jeśli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (wymiana/naprawa) byłby niemożliwy lub wymagałby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu – zamiast żądanej przez Klienta naprawy lub dokonać naprawy Produktu – zamiast żądanej przez Klienta wymiany. Jeśli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby dla Sprzedającego nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową w wybrany przez Klienta sposób, tj. poprzez naprawę lub wymianę. Wówczas przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) lub odstąpienia od umowy, jeśli:
 • •Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru lub w stosownych przypadkach nie dokonał naprawy lub wymiany zgodnie z przepisami lub odmówił naprawy lub wymiany z uwagi na to, że były niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów;
 • • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową (poprzez jego wymianę lub naprawę);
 • • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany Towaru;
 • • Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową (poprzez wymianę lub naprawę) w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Klienta lub jasno wynika to z okoliczności;
 • • przy czym Klienta ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli brak zgodności z umową jest nieistotny.

5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta albo dystrybutora. Każdorazowo szczegółowe warunki gwarancji, a także czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do zamówionego przez Klienta Produktu.
6. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien zwróć uwagę, czy nie jest ona uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru Klient powinien zażądać od przewoźnika lub osoby wydającej Towary w punkcje odbioru
sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki lub zgłosić uszkodzenia zgodnie z instrukcją przekazaną w Paczkomacie InPost.

§8
FAKTURY ELEKTRONICZNE


Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie PDF, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOW


1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadkach takich jak:

 • a) zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji przez odpowiednie organy lub na skutek orzeczeń sądów, jak również wyjaśnień, interpretacji lub zaleceń wydanych przez odpowiednie organy państwowe, jeżeli ma to znaczenie dla postanowień Regulaminu,
 • b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem, co może być spowodowane przyczynami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, potrzebą usprawnienia działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez Sprzedającego usług,
 • c) zmiana zakresu lub sposobu świadczonych usług na podstawie Regulaminu przez wprowadzenie nowych funkcji lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług,
 • d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki,
 • e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.

3. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży Produktów w Sklepie zawartych po wejściu w życie zmian.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym.

Shopping Cart